<% 'Connexió amb la Base de Dades i obertura Set oBD1 = Server.CreateObject("ADODB.Connection") oBD1.ConnectionString = "DSN=manresaportal.com.login" oBD1.open 'Connexió amb la Tabla Set oTb1 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") oTb1.ActiveConnection = oBD1 'Realitzem la consulta i obrim la Tabla Consulta1="Select * From login where id = " & Request.QueryString( "id" ) oTb1.Open Consulta1 empresa = oTb1("empresa") email = oTb1("email") basedades = oTb1("basedades") directori = oTb1("directori") 'Tanquem taula i base de dades oTb1.Close oBD1.close Set oBD = Server.CreateObject("ADODB.Connection") oBD.ConnectionString = "DSN=manresaportal.com." & basedades oBD.open Set oRS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") oRS.ActiveConnection = oBD Consulta2="Select * From Categories ORDER BY Ordre" 'oRS.Source="Categories" oRS.Open Consulta2 Response.Write( "") Response.Write( "" ) Response.Write( "

" & empresa & "

" ) Response.Write( "
" ) Response.Write( "" ) DO WHILE NOT oRS.EOF Response.Write( "" ) Response.Write( "" ) Response.Write( "" ) oRS.MoveNext LOOP oRS.close oBD.close Response.Write( "

"&""&oRS("CATEGORIA")&"

" ) %>

 

 

Per tal de trobar els articles que està buscant, cliqui damunt la categoria corresponent, un cop allà, si té alguna consulta o està interessat en algun en concret, pot consultar-ne la disponibilitat per correu electrònic mitjançant la casella e-mail tot indicant-ne la referència.

És possible que l'article que busca no surti en aquest catàleg, ja que només hi consta una petita part dels que disposem, en tot cas, pot enviar-nos un missatge demanant la informació que li sigui necessària.