<% 'Connexió amb la Base de Dades i obertura Set oBD1 = Server.CreateObject("ADODB.Connection") oBD1.ConnectionString = "DSN=manresaportal.com.login" oBD1.open 'Connexió amb la Tabla Set oTb1 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") oTb1.ActiveConnection = oBD1 'Realitzem la consulta i obrim la Tabla Consulta1="Select * From login where id = " & Request.QueryString( "id" ) oTb1.Open Consulta1 empresa = oTb1("empresa") email = oTb1("email") basedades = oTb1("basedades") directori = oTb1("directori") 'Tanquem taula i base de dades oTb1.Close oBD1.close Set oBD = Server.CreateObject("ADODB.Connection") oBD.ConnectionString = "DSN=manresaportal.com." & basedades oBD.open Set oRS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") oRS.ActiveConnection = oBD Consulta2="Select * From Categories ORDER BY Ordre" 'oRS.Source="Categories" oRS.Open Consulta2 Response.Write( "") Response.Write( "" ) Response.Write( "

" & empresa & "

" ) Response.Write( "
" ) Response.Write( "" ) DO WHILE NOT oRS.EOF Response.Write( "" ) Response.Write( "" ) Response.Write( "" ) oRS.MoveNext LOOP oRS.close oBD.close Response.Write( "

"&""&oRS("CATEGORIA")&"

" ) %>

 

Per tal de trobar els articles que està buscant, cliqui damunt la categoria corresponent, un cop allà, si té alguna consulta o està interessat en algun en concret, pot contactar-ne la disponibilitat per correu electrònic mitjançant la casella e-mail tot indicant-ne la referència.

És possible que l'article que busca no surti en aquest catàleg, ja que només hi consta una petita part dels que disposem, en tot cas, ens pot enviar un missatge demanant informació.